Armenia National Anthem Lyrics – Download Free Lyrics PDF & Ringtone Here

Mer Hayrenik” (Armenian: Մեր Հայրենիքpronounced [mɛɾ hɑjɾɛnikʰ]; ‘Our Fatherland’) is the national anthem of Armenia. Barsegh Kanachyan composed the music, while the lyrics were authored by Mikayel Nalbandian. First adopted in 1918 as the anthem of the short-lived First Republic of Armenia, it was subsequently banned after the country was invaded and incorporated into the Soviet Union.

Here One can find Armenia National Anthem Lyrics Pdf, National Anthem of Armenia Lyrics in Armenian & English, Armenia National Anthem Ringtone, Armenia National Anthem Mp3 Download.

Armenia National Anthem HD Wall Paper Free Download

National Anthem of Armenia Information:

Lyricist Mikael Nalbandian
Music Mikael Nalbandian
Adopted 1918
Composer
Barsegh Kanachyan
Official Language Armenian

Armenia National Anthem Lyrics in Armenian:

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կը զոհվի։

FOR MORE NATIONAL ANTHEM LYRICS CLICK HERE.


Armenia National Anthem Lyrics in Romanisation:

Mer Hajrenikh, azat ankax,
Vor aprel e daredar
Jur vordikhy ard kančhum en
Azat, ankax Hajastan.

Aha jeɣbajr khez mi droš,
Vor im ʒeřkhov gorcechi
Gišernery jes khun čheɣaj,
Artasukhov lvachi.

Najir nran jerekh gujnov,
Nvirakan meř nšan
Thoɣ phoɣphoɣi thšnamu dem
Thoɣ mišt panca Hajastan.

Amenajn teɣ mahy mi e
Mard mi angam pit meřni,
Bajch jerani, vor jur azgi
Azatuthjan kzohvi.


Armenia National Anthem Lyrics in English:

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn by hand
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy.
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

FOR LATEST ENGLISH SONG LYRICS CLICK HERE.


Note: If you find any mistakes in the lyrics, Please let us know below comment section. We will very thankful to you guys. Do you believe ‘Sharing is Caring’? If you Believe than please share these lyrics with your friends, family members and also with your loved ones so they can also enjoy it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.